INTEGROVANÁ PREVENCE, IPPC, EIA A IRZ

Služby poskytované v rámci integrované prevence, IPPC a EIA
Zpracujeme žádost o vydání / změnu integrovaného povolení v souladu s aktuálně platnými legislativními požadavky včetně nezbytných dokumentů
Záměr na základě informací od zadavatele zařadíme dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zajistíme zpracování Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA).
Zprostředkujeme zpracování nezbytných studií či dokumentů osobami s odbornou způsobilostí např. rozptylové studie, odborného posudku, hlukové studie, posouzení vlivu na veřejné zdraví, Základní zprávy a Podkladové zprávy, autorizovaných měření, povolení provozu vyjmenovaných zdrojů, provedení hydrogeologických, inženýrskogeologických průzkumů v rámci areálu provozovatele
Zastupujeme společnost při jednání s příslušnými úřady v rámci schvalovacího procesu
Zpracujeme žádost o vydání nebo změnu integrovaného povolení podle zákona se zapracovanými podmínkami vyplývajícími z vypracovaných dokumentů či studií a hodnocení EIA či oponentních posudků.
Sledujeme schvalovací proces až do vydání integrovaného povolení či jeho změny.
Provádíme kontrolu dodržování podmínek stanovených v integrovaném povolení
Zpracujeme Zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení v termínu daném platným integrovaným povolením

Služby poskytované v rámci systému Integrovaného registru znečišťování (IRZ)
Registraci provozovny v systému ISPOP
Plnìní ohlašovacích povinností do IRZ prostøednictvím systému ISPOP
Vedení evidence IRZ v rámci zneèištìní do ovzduší, do pùdy, do vody, pøenosy látek, pøenosy v odpadech mimo provozovnu a porovnání z hlediska limitù zákona

K zadání Vašeho dotazu nebo požadavku k danému tématu, použijte následující formulář: