NAŠE SLUŽBY
Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti environmentu, ochrany přírody a nakládání s odpady
Provedeme audit společnosti a uvedení do souladu s platnou legislativou
v oblasti životního prostředí..

Navrhneme zařazení nově produkovaných odpadů dle platného katalogu odpadů
Zavedeme průběžnou evidenci odpadů či provedeme úpravu již vedené evidence do podoby požadované
legislativou..

Zpracujeme Registr chemických látek a směsí včetně jeho aktualizací
Provedeme kontrolu Bezpečnostních listů u používaných chemických látek a

Nabízíme kompletní poradenství v oblasti vodního hospodářství včetně zpracování potřebné dokumentace
Provedeme audit plnění povinností a vyhodnocení souladu s platnou legislativou

Provedeme klasifikaci zdrojů znečišťování ovzduší a posoudíme, zda se jedná
o zdroje vyjmenované či nevyjmenovan
Nabízíme zpracování žádosti o povolení provozu včetně vyřízení u příslušného krajské úřadu

Provádíme hydrologické průzkumy a posudky pro vodoprávní řízení spojené s projektováním, budováním a legalizací vodních zdrojů
Realizujeme široké spektrum odborných posudkových, průzkumných a sanačních prací..

Nabízíme Vám zpracování jak základního hodnocení rizik, tak i následného (v případě potřeby) podrobného hodnocení rizik podle zákona 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě...

Zpracujeme žádost o vydání / změnu integrovaného povolení v souladu s aktuálně platnými legislativními požadavky včetně nezbytných dokumentů..

Každý, kdo přepravuje nebezpečný náklad, je povinen řídit se Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Tato dohoda upravuje jakým