BEZPEČNOSTNÍ PORADCE ADR, BIOLOGICKÝ DOZOR

Služby poskytované v rámci ADR
Každý, kdo přepravuje nebezpečný náklad, je povinen řídit se Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Tato dohoda upravuje jakým způsobem je možné nebezpečný náklad přepravovat a rozděluje nebezpečné věci do jednotlivých tříd nebezpečnosti.
Nabízíme služby bezpečnostního poradce ADR
Zajistíme vypracování Ročních zpráv
Zajistíme proškolení Vašich zaměstnanců
Zprostředkujeme vybavení a označení vozidel
Služby poskytované v rámci biologického dozoru
V rámci realizace některých stavebních záměrů může být uložena stavebníkovi povinnost zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou, která fundovaně zajistí správnou realizaci opatření ve vztahu k ochraně rostlin a živočichů, ev. může řešit některé další problémy, které se během stavby ve vztahu k ochraně přírody vyskytnou (např. transfer živočichů aj.)
Zajistíme pro Vás výkon biologického dozoru odborně způsobilou osobou.
Zprostředkujeme zpracování biologického hodnocení podle zák. č. 114/1992 Sb. zpracované autorizovanou osobou.

K zadání Vašeho dotazu nebo požadavku k danému tématu, použijte následující formulář: