VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Nabízíme kompletní poradenství v oblasti vodního hospodářství včetně zpracování potřebné dokumentace
Provedeme audit plnění povinností a vyhodnocení souladu s platnou legislativou
Zastoupíme společnost při jednání s orgány státní správy i při kontrole státní správy
Zajistíme vodohospodářská povolení, která ukládá legislativa, pro vypouštění vod do vod povrchových, k odběru podzemních vod pitných či užitkových nebo povrchových vod a povinností stanovených pro vypouštění do veřejné kanalizace
Zpracujeme Protokoly o kontrole skladů látek závadných vodám v četnosti dané platnou legislativou
Zprostředkujeme provedení Zkoušek těsnosti nádrží a jímek oprávněnou osobou
Zajistíme vedení požadovaných dokumentací či evidencí dle zákona
Zpracujeme Havarijní plán (Plán opatření pro případ úniku látek závadných vodám)
Zajistíme odběr a provedení rozborů vod podzemních pitných i užitkových, povrchových či vod odpadních
Vyhodnotíme protokoly rozborů, v případě překročení limitů navrhneme nápravné opatření a provedeme kontrolu jejich plnění
Provedeme registraci klienta v systému ISPOP
Pro odběr podzemních či povrchových vod a vypouštění odpadních vod vypracujeme Poplatkové hlášení pro stanovení záloh ČIŽP a Poplatkové přiznání pro vyrovnání zaplacených záloh se skutečností a zajistíme jejich doručení příslušnému orgánu státní správy ve stanoveném termínu
Zajišťujeme stálý konzultační servis v dané oblasti, kde zodpovíme veškeré dotazy

K zadání Vašeho dotazu nebo požadavku k danému tématu, použijte následující formulář: