HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY

Nabízíme Vám zpracování jak základního hodnocení rizik, tak i následného (v případě potřeby) podrobného hodnocení rizik podle zákona 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Provedeme Základní hodnocení rizik ekologické újmy dle přílohy č. 1 k NV 295/2011 Sb. a vyhodnotíme povinnosti vyplývající ze zpracovaného Základního hodnocení rizik ekologické újmy
Při překročení limitu dosažených bodů zpracujeme Podrobné hodnocení v souladu s přílohou č. 2. k NV 295/2011 Sb.

Zákon ukládá všem provozovatelům činnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, povinnost provést hodnocení rizik ekologické újmy.

ČINNOSTI PRO PROVEDENÍ ZÁKLADNÍHO HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY:
Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení
podle zákona č. 76/2002 Sb.
Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních
Odběr povrchových vod
Odběr podzemních vod
Čerpání povrchových či podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod
Zacházení se závadnými látkami
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku
Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nakládání s těžebním odpadem
Provozování úložišť oxidu uhličitého

K zadání Vašeho dotazu nebo požadavku k danému tématu, použijte následující formulář: