ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Navrhneme zařazení nově produkovaných odpadů dle platného katalogu odpadů
Zavedeme průběžnou evidenci odpadů či provedeme úpravu již vedené evidence do podoby požadované legislativou
Provedeme registraci klienta v systému ISPOP
Zpracujeme Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
Zpracujeme Statistické hlášení v případě oslovení společnosti Českým statistickým úřadem
Zprostředkujeme dodání Identifikačních listů nebezpečných odpadů včetně označení shromažďovacích nádob dle požadavků platné legislativy
Zpracujeme Základní popisy odpadů (ZPO) pro odpady předávané na skládky či terénní úpravy nebo Písemné informace pro předání odpadů do ostatních zařízení
Vyřídíme povolení provozu zařízení ke sběru, výkupu a využívání nebo odstraňování odpadů (např. mobilní zařízení ke sběru a výkupu, recyklační linky, terénních úprav, atd.)
Zpracujeme aktualizace provozních řádů a žádostí
Zajistíme odběry vzorků, včetně předání k provedení požadovaných analýz v akreditovaných laboratořích
Zastoupíme společnost objednatele při kontrole státní správy
Nabízíme konzultační a poradenský servis v dané oblasti včetně jednání s orgány státní správy a samosprávy
Zprostředkujeme sběr, přepravu a zneškodňování tuhých i tekutých odpadů, nebezpečných i ostatních
Provedeme školení Vašich zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady
Zpracujeme směrnici v oblasti nakládání s odpady

K zadání Vašeho dotazu nebo požadavku k danému tématu, použijte následující formulář: